تاسیس واحداث وراه اندازی کارخانه:

عبارت تاسیس کارخانه ،احداث وراه اندازی کارخانه معمولا به یک معنی بکار میرود. لیکن ماتاسیس کارخانه را معمولانقطه شروع یک کارخانه میدانیم ومعمولا در این مرحله تاسیس به اموری همچون ثبت شرکت تولیدی ،اخذ جواز تاسیس و...پرداخته میشود.

مرحله بعدازتاسیس کارخانه معمولا احداث کارخانه است که ناظر بر ساخت وساز های درون واحد صنعتی است که معمولا به شکل ساخت سوله ویا سالن انجام میشود واخرین مرحله که معمولا بابهره برداری از کارخانه توام است ، راه اندازی کارخانه  است که به معنی استقرار ماشین الات وخط تولید کارخانه و شروع بکار انها به منظور توید ازمایشی میباشد.

مراحل تاسیس کارخانه:

لازم به ذکر است که برای تاسیس یک کارخانه ابتدا باید شرکت ثبت شود وبرای روانه کردن محصولات کارخانه به بازار  باید از یک نام استفاده کرد که ممکن است نام شرکت ونام کالا در بازار باهم متفاوت باشند زیرا یک شرکت میتواند چندین محصول بانام های متفاوتی تولید کند. نام محصولاتی که در بازار پخش میشوند تحت عنوان برند شناخته میشوند.ومیتوان برای مشارکت کارخانه ای برند حقوقی ثبت کرد.

ایجاد کارخانه بیش از هرچیز دیگری نیازمند یک فکر واندیشه ناب است . فکری که سالها پیش از احداث کارخانه روز وشب باکارخانه دار بوده وانرا مدام تصور میکرده ودر حال پروراندن ایده تولید خود بوده است. 

 1- برای تاسیس کارخانه ،ابتدا محصول  تولیدی تان را مشخص کنید.

2- سپس جهت براورد هزینه ها وسایر اطلاعات لازمه یک طرح توجیهی برای کارخانه تهیه نمایید.

3- تامین مالی خود را مشخص کنید.

4- بامراجعه به وزارت صنایع ومعادن جهت اخذ جواز تاسیس کارخانه اقدام کنید.

- مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس حقیقی (شخصی)

کپی کارت ملی - کپی شناسنامه - تکمیل فرم پرسشنامه اخذ جواز تاسیس (طرح توجیهی)

- مدارک مورد نیاز جخت اخذ جواز تاسیس حقوقی (شرکتی)

کپی آگهی تاسیس شرکت - روزنامه رسمی تاسیس شرکت -  کپی آخرین تغییرات شرکت - مهر شرکت - سربرگ شرکت - تکیل فرم پرسشنامه اخذ جواز  تاسیس ( توجیهی)

5- زمین مورد نظر راخریداری کرده وکار ساخت وساز را شروع کنید.

6- دستگاه های مورد نیاز را خریداری کنید.

7- جهت اخذ جواز فعالیت وسایر جوازهای مورد نیاز اقدام نمایید.

8- سیستم های مورد نیاز( اداری ، فروش، انبارداری و...)

طرح توجیهی کارخانه 

طرح تولیدی در واقع محصول و یا کالایی است که قرار است تولید وروانه بازار شود.تولید کننده لازم است که قبل از شروع تولید الزاما یک طرح توجیهی از کارخود داشته باشد.

گزارش طرح توجیهی معادل واژه FEASIBILITY STUDY REPORT میباشد وعبارت است از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح  راازجنبه های مختلف بازار فنی ومالی مورد بررسی ومطالعه قرار دهد. بطور کلی یک گزارش طرح نوجیهی از سه بخش به شرح موارد ذیل تشکیل یافته است.

گرفتن مجوزهای لازم

اشخاصی که بخواهند کارخانه ای را راه اندازی کنند به کسب مجوز نیاز دارند. 

1- دریافت موافقت اصولی ازوزارت صنایع

2- اخذ پروانه احداث

3- دریافت پروانه بهره برداری { فرایند کسب مجوز برای راه اندازی خطوط تولید صنایع غذایی کمی پیچیده وزمانبر است}

روش کار برای اخذ جواز تاسیس بصورت زیر است :

مجوز تاسیس وبهره برداری از یک واحد صنعتی توسط سازمان صنعت ومعدن وتجارت هراستان صادر میگردد.

بااستفاده از سایت مربوطه نسبت به ثبت نام اخذ مجوز اقدام نمایید وروز عبور به شماارائه میشود. پس از گرفتن نام کاربر رمز عبور به سامانه مربوطه الکترونیکی سازمان صنعت وارد شوید ؛ سپس گزینه اخذ مجوز های صنعتی راانتخاب نمایید. فرم الکترونیکی مربوط به درخواست وارسال طرح توجیهی راکامل نمایید.

کارشناسان مربوطه مدارک را بررسی میکنند. زمانی که مورد تایید قرار گیردبه رییس اداره برنامه ریزی وتوسعه فرستاده میشود ، سپس به معادن برنامه ریزی وتوسعه فرستاده میشود. در بخش امور مالی سازمان بصورت الکترونیکی وجه حق العمل کارشناسان را باید بپردازد ودر پایان مجوز مربوطه باتایید کارشناسان به ثبت میرسد وریاست مربوطه آنرا امضامیکند.

متقاضیان باید به مدت یکروز کلاسهای اموزشی در سازمان صنعت ومعدن شرکت نمایند.

تامین سرمایه ودریافت وام تسهیلات:

برای در یافت سرمایه میتوانید از چندروش استفاده کنید.

- یکی از آنها گرفتن شریک سرمایه ای است یاتحت لایسنس شدن از طرف یک شرکت یابرند ونمایندگی آن شرکت یابرند ویا جذب سرمایه خانوادگی کنید.

- میتوانید از طریق شرکتهای تعاونی ویافروش سهام وواگذاری قسمتی از طرح یااینکه استفاده از وام ها وتسهیلات حمایتی دولت؛ به هرروشی که شما تصمیم بگیرید میتوانید تامین سرمایه کنید.

معمولا در شروع احداث کارخانه وام های تولیدی ویا وام صنعتی به اشکال مختلف به متقاضی تاسیس کارخانه وراه اندازی کارخانه پرداخت میشود.

- وام تاسیس معمولا در شروع کار وبه عنوان تامین بخشی از سرمایه ثابت تاسیس کارخانه پرداخت میشود( این وام میتواند برای تکمیل ساخت سوله وخرید ماشی الات و خط تولید مصرف شود)

- وام توسعه به منظور خرید ماشین الات جدید وتوسعه کارخانه پرداخت میشود

- وام در گردش به منظور تامین بضی از سرمایه در گردش کارخانه پرداخت میشود

 

 

عملیات عمرانی احداث کارخانه:

جانمایی طرح احداث کارخانه در مجوز تایین شده وشما میتوانید ازادارات تابعه زمین مورد نیاز را خریداری کنید ویاتصمیم بگیرید یک واحد نیمه کاره ویاتمام شده را خریداری کنید.

برای احداث کارخانه یاکارگاهی که محصولی را تولید کند ، نیاز است تاابتدا عملیات عمرانی لازم صورت گیرد تابستر لازم برای پیاده سازی خط تولید فراهم شود. عملیات عمرانی بسته به الزاماتی که هر خط تولیدی داد، میتواند متفاوت باشد.

عملیات عمرانی در خط تولید صنایع غذایی بادر نظر گرفتن ظوابط بهداشتی وزیست محیطی انجام شود تا مجوز های بهداشتی پس از بازرسی به کارخانه داده شوند.برای کسب مجوز های بهداشتی ،سازمان غذاودارو وابسته به وزارت بهداشت ظوابطی رابرای کارخانجات صنایع غذایی تعیین نموده است.