بورس اوراق بهادر تهران  به علت دارا بودن انباشته ای بزرگ از منابع مالی شفاف ، یکی از مطمئن ترین راه های تامین جذب سرمایه محسوب میشود . پس پذیرش در بورس به معنی بهره مندی از حجم بالایی از سرمایه است که این تنها یکی از دلایل اهمیت ورود به این بازار است.

برای ورود شرکت به بورس علاوه بر طی مراحل قانونی مربوط به ثبت شرکت میبایست گزارشی کارشناسی منطبق بر ساختار اعلام شده ازجانب بورس تدوین وبه سازمان اوراق بهادر تهران ارائه شود تا پس از تصمیم گیری نهایی توسط کمیته مستقر در سازمان در رابطه با شرکت حکم نهایی آن صادر گردد.

شرایط پذیرش شرکتها در بورس

1- شرکت باید در ایران ثبت شده باشد.

2- شرکت باید سهام عام باشد 

3- شرکت باید دارای سهام عادی بانام دارای حق رای باشد و100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده و هیچگونه امتیاز خاصی برای سهام داران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره : شرکتی که دارای سهام باشرایط ویژه باشد ، رد صورت تایید هیأت پذیرش اوراق  بهادر وتصویب شورای بورس، قابل پذیرش خواهد بود.

4- حداقل دوسال از تااریخ بهره برداری شرکت گذشته باشد.

5- حداقل سرمایه شرکت ده میلیارد ریال باشد.

6- در زمان پذیرش نباید  بیشتر از 80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 درصد سهام داران باشد.این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد .به علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج وتازمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج  میباشد، بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد.

تبصره: در مورد شرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی ودر اجرای سیاست خصوصی سازی، سهام انها بایستی از طریق بورس اوراق بهادر به مردم واگذار شود. رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست . شرکتهای یاد شده موظف اند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ پذیرش شرایط خود را بامقرات این بند تطبیق دهند .

7- مجموع سهام متعلق به دولت ، وزارتخانه ها ، موسسه ها وشرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی  کشور ، نباید از 49 درصد سهام شرکت بیشتر باشد. 

تبصره: شرکت های دولتی مذکور در این بند موظف اند حداکثر ظرف مدت دوسال از تاریخ درج  نام شرکت در فهرست نرخ های بورس، وضعیت خود را باشرایط فوق الذکر تطبیق دهند.

8- شرکت باید در دوره متوالی سوداور بوده وامکان سود اوری ان در اینده وجود داشته باشد وزیان انباشته نداشته باشد.

9- نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارایی ها ، از حد مناسب برخوردار بوده و از 30 درصد کمتر نباشد. در صورتی که نسبت مذکور از حداقل تعیین شده در این بند کمتر باشد ، لیکن به تشخیص هیأت پذیرش از حد مطلوب برخوردار باشد ، باید نسبت حقوق صاحبان سهام به دائیهای ثابت - به قیمت تمام شده - حداقل از 50 درصد کمتر نباشد.

10- اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیأت پذیرش، حقوق سهامداران جزء درآن محفوظ باشد.

11- شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد وبه تشخیص هیأت پذیرش ، درمورد شرکتهای تولیدی ، روش حسابداری قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) استقرار داشته باشد بعلاوه دفاتر وحسابهای شرکت باید بر اساس استاندارد های حسابداری مصوب در کشور، نگهداری شود.

12- شرکت متقاضی پذیرش باید گزارش های حسابرسی دودوره مالی متوالی بیش از زمان پذیرش راارائه نماید . این گونه گزارش ها بایستی توسط موسسات ایران که واجد ویژگی های خاص مصوب شورای بورس نیز باشند، تهیه شده باشد.

13- برای شرکتهای فعال در تالار فرعی که متقاضی ورود به تابلو دوم تالار اصلی هستند ، علاوه بردارا بودن شرایط فوق، سهام شرکت وومیزن فعالیت انشامل حجم دادوستد وگردش سهام ان در شش ماهه منتهی به زمان ورود، به تشخیص دبیر کل سازمان بورس اوراق بهادر تهران، باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد. در غیر این صورت مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت پذیرش گزارش شود.

شرایط پذیرش شرکتهای انفورماتیکی در بورس اوراق بهادر:

برای حصول اطمینان ازتداوم سوداوری شرکتهای خدمات انفورماتیک، وارد زیر مورد توجه قرار میگیرند:

1- در طبقه بندی شورای انفورماتیک از جهت امکانات نیروی انسانی وتوان انجام کارکرد در گروه یک قرار گرفته باشند.

2- توان انجام کارتعمیر ونگهداری شبکه Mainو همچنین Mini Main رادارا باشند وحداقل پنج سال در این زمینه فعالیت داشته باشند.

3- تنوع فعالیت درزمینه های خدمان کامپیوتری راداشته باشند ( فروش سخت اافزاری، فروش نرم افزاریو داشتن قرارداد خدمات در زمینه نرم افزاری وسخت افزاری بامشتریان)

 

شرایط اختصاصی پذیرش شرکتهای موجود در بازار اول - تابلوی اصلی:

1- وجود حداقل شناوری سهام 2%

2- دارابودن حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت 1.000میلیارد ریال

3- وجود حداقل سه سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش

4- عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه 

5- مطلوبیت انتخاب سیستم حسابداری به لحاظ مالی وبهای تمام شده

6- سودآوری در سه دوره مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش ودارا بودن چشم اندازی روشن از لحاظ سودآوری

7- حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها 30%

8- تایید صورت های مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس واوراق بهادر 

9- عدم وجود محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیأت ومدیر عامل

10- عدم وجود دعاوی حقوقی دارای اثر بااهمیت برصورت های مالی

11- صورت های مالی دودوره منتهی به پذیرش ، فاقد موارد مردودی یاعدم اظهار نظر توسط حسابرس

شرایط اختصاصی پذیرش شرکتهای موجود در بازار اول- تابلوی فرعی:

1- وجود حداقل شناوری سهام15% 

2- دارا بودن حداقل سرمایه ثبت شده شرکت 500میلیارد ریال

3- وجود حداقل سه سال سابقه فعالیت قبل از پذیرش

4- عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه

5- مطلوبیت انتخاب سیستم حسابداری به لحاظ مالی وبهای تمام شده

6- سود اوری در2 دوره مالی منتهی به زمان پذیرش وارائه چشم اندازی روشن از لحاظ سوداوری 

7- حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها 20%

8- تایید صورت های مالی توسط حسابرس معتمد هیأت مدیره ومدیر عامل

9- عدم وجود محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیأت مدیره ومدیر عامل

10- عدم وجود  دعاوری حقوقی دارای اثر بااهمیت برصورت های مالی

11- صورت های مالی دودوره منتهی به پذیرش ، فاقد موارد مردودی یاعدم اظهار نظر توسط حسابرس